บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการประกอบการที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน