รับมอบ ISO 14001 certificate
✪ ผู้บริหารและชาว Q-CON ร่วมยินดี ในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ที่ชาว Q-CON มุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในการลดของเสียจากกระบวนการผลิต การจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องตามกฏหมาย ลดผลกระทบต่อบริษัทและชุมชนข้างเคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะของพนักงานและทุกคนๆ ในโรงงาน

✪ ปัจจุบัน Q-CON ได้รับใบรับรองมาตรฐานทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

✪ ทั้งนี้ Q-CON มีแผนงานในการปรับปรุงการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับ และยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป

 

พิธีรับมอบใบ certificate ISO 14001

พิธีรับมอบใบ certificate ISO 14001 พิธีรับมอบใบ certificate ISO 14001