QCE-1-1บริษัท ฯ จะประกาศรายชื่อท่านที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานในเว็บไซต์ของบริษัท www.qcon.co.th  ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  และจะติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว  เพื่อยืนยันการเดินทาง อีกครั้ง