ในปี 2561 Q-CON ร่วมส่งโครงการฯ จำนวน 7 โครงการ และได้รับคัดเลือกจำนวน 5 โครงการ หนึ่งในนั้น คือ โครงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อน้องๆ โดย SCG ที่โรงเรียนมวกเหล็กในสระบุรี โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ คุณเหมียว พลวัฒน์ หน่วยงานไฟฟ้า…