ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2557 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการใช้อาคารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบแผ่นดินไหว จำนวน 18 อำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องวัสดุก่อสร้าง
  2. เพื่อนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ซ่อมแซมอย่างถูกวิธี
  3. การ ใช้วัสดุก่อสร้างในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหวได้ในอนาคต
  4. วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว การตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และการออกบูธสินค้าวัสดุก่อสร้างจากบริษัทต่างๆ รวมถึง “คิวคอน” ที่ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุที่สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหว

1

4

9

14

 DSCN4072