pic1

 

ความสำคัญของวัสดุผนัง

ในการลดความร้อนเข้าสู่บ้าน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเปลือกของอาคารหรือผนังภายนอกบ้าน ให้สามารถต้านทานความร้อนได้มากที่สุด เพราะผนังอาคารโดยทั่วไปแล้วจะมีพื้นที่รับแสงแดดและอุณหภูมิภายนอกได้มากเมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้าน เมื่อแสงแดดตกกระทบผนังบ้านก็จะสะสมความร้อนและแผ่ความร้อนเข้ามาสู่ภายในบ้าน

การเลือกใช้วัสดุผนังที่เป็นฉนวนกันความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบ้านที่ต้องการความเย็น ประหยัดพลังงาน เพราะเมื่อเราสามารถลดความร้อนให้เข้ามาสู่บ้านเราได้น้อยลง เราก็สามารถประหยัดพลังงานภายในบ้านลงได้ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศนั่นเอง

นอกจากนี้ วัสดุผนังที่จะนำมาใช้ ควรผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ กระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถหมุนเวียน นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้เรามีทรัพยากรไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน

 

กันร้อนได้ดีกว่า ด้วยอิฐ Q-CON

อิฐ Q-CON ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อิฐมวลเบาที่ได้มีความเป็นฉนวนกันความร้อนได้มากขึ้นหรือมีค่าการนำความร้อนได้ต่ำลง ทำให้ความร้อนสามารถผ่านเข้ามาภายในบ้านได้น้อยลง โดยเฉพาะอิฐ Q-CON มาตรฐาน G2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงในการควบคุมให้เกิดโพรงอากาศ หรือรูพรุนภายในเนื้ออิฐมวลเบาที่มีลักษณะปิด ไม่ต่อเนื่องกัน น้ำซึมผ่านได้ยาก และมีความเป็นฉนวนสูงขึ้น แต่ยังคงมีความแข็งแรงสูง สามารถยึดแขวนและทำหน้าที่เป็นผนังบ้านได้อย่างสมบูรณ์

 

เคล็ดลับของความแข็งแรงของ อิฐ Q-CON คือ กระบวนการเกิดขึ้นของผลึก tobermorite ที่เป็นลักษณะเด่นและเกิดขึ้นเฉพาะในอิฐมวลเบาที่ผ่านการอบไอน้ำเท่านั้น เพราะลักษณะของโครงสร้างและการจัดเรียงตัวระหว่างอนุภาคทางเคมีที่เป็นผลึก tobermorite ส่งผลให้มีความแข็งแรงสูง สามารถรับแรงได้ดีขึ้นทั้ง 2 ทิศทาง

 

เทคโนโลยีการผลิตที่ดีจะทำให้โครงสร้างผลึก tobermorite มีขนาดใหญ่ มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีรูพรุนสูง และเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี

 

ผลึก tobermorite ที่สมบูรณ์

รูปที่ 1 ภาพแสดงผลึก tobermorite ที่เกิดขึ้นภายในช่องของโพรงอากาศ ผลึกมีขนาดใหญ่พัฒนาได้ดีเพราะมีช่องว่างเพียงพอ

ผลึก tobermorite ที่ไม่สมบูรณ์

รูปที่ 2 เป็นภาพผลึก tobermorite ที่ถูกอัดแน่นมากขึ้น ผลึกมีขนาดเล็ก และมีความพรุนต่ำกว่า มีความเหนาแน่นสูง

 

อิฐ Q-CON อิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติกันร้อนได้ดีที่สุด

อิฐ Q-CON มาตรฐาน G2 ผลิตด้วยสูตรการผลิตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อิฐมวลเบาที่มีความแข็งแรง และเป็นฉนวนกันความร้อนได้สูงที่สุด เหมาะสำหรับบ้านและอาคารที่ต้องการกันความร้อน งานอาคารสีเขียว และเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะอิฐ Q-CON คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการลดของเสียจากการผลิต ตลอดจนเมื่อนำไปใช้งาน ผู้ใช้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้มาก ผู้อยู่อาศัยก็มีความสุขจากบ้านที่เย็น ประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า

 

อิฐมวลเบา Q-CON มาตรฐาน G2 มีค่าการนำความร้อน 0.099 W/m.K  ในขณะที่อิฐมวลเบา Q-CON มาตรฐาน G4 มีค่าการนำความร้อน 0.115 W/m.K  นั้นคือ อิฐ Q-CON มาตรฐาน G2 สามารถต้านทานความร้อนได้มากกว่า เป็นฉนวนความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง

 

ผลการทดสอบ คุณสมบัติการนำความร้อนอิฐมวลเบา Q-CON มาตรฐาน G2 

การนำความร้อน G2การนำความร้อน G2

 

 

ผลการทดสอบ คุณสมบัติการนำความร้อนอิฐมวลเบา Q-CON มาตรฐาน G4 

การนำความร้อน G4การนำความร้อน G4

 

 

www.facebook.com/qconproducts